Aydınlatma Türk Milli Komitesi Yönetmeliği

1995 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/m maddesinin Yükseköğretim Kurulu'na vermiş olduğu yetkilere dayanılarak “Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK)” nin kurulması için başvuruda bulunulmuştur. Komitemiz, 31 Ekim 1995 gün ve 22449 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliği ile resmen kurulmuştur. "Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)"nun statüsüne uygun olarak kurulan ATMK 1996 yılı Mart ayında CIE'ye üye olmuştur.


AMAÇLAR ve GÖREVLER

Madde 1. Milli Komite’nin amaçları ve görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Türkiye’de Aydınlatma alanında ilerlemeleri ve çalışmaları özendirmek, yürütmek ve desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak.
b) Türkiye’den üye kuruluş olarak “ International Commission on Illumination” a katılmak, Türkiye’yi bu birlik nezdinde temsil etmek.
c) Birliğe üye diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla temas ve ilişkiler kurmak ve bunlarla amaç ve imkanları içinde işbirliği yapmak.
d) Aydınlatma bilim ve uygulamaları alanında yararlanılan araçlar, yöntemler ve kuramsal konular üzerinde yoğunlaşan çalışmaları özendirmek, meslek içi eğitim faaliyetlerini organize etmek ve yönetmek.


KURULUŞ ÜNVANI ve ÇALIŞMA YERİ

Madde 2.
a) Bu milli komitenin unvanı, “Aydınlatma Türk Milli Komitesi” dir.
b) Milli Komitenin merkezi ve çalışma yeri İstanbul Teknik Üniversitesi’dir.

Tanım
Madde 3. Madde 1’de belirtilen amaç ve görevler çerçevesinde faaliyet alanı, Aydınlatma ile ilgili olarak ülke kalkınmasına, bilim ve teknolojinin gelişmesine yönelik akademik ve teknolojik çalışmalar yapılması için gerekli tüm alanları kapsar. Bu tanım açıklayıcı olup, sınırlayıcı değildir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddelerin eklenmesine dair 2880 sayılı kanunun 7/3-m maddesine dayanılarak ve merkezi Kegelgasse 27. A-1030 Viyana, Avusturya adresinde bulunan “International Commission on Illumination” statüsüne uygun olarak bir Milli Komite kurulmuştur.

Üyelik
Madde 4.
a) Madde 3’deki tanıma giren bilim dallarında, öğretim ve araştırma kurumlarında çalışanlardan, bilimsel ve teknolojik nitelikte araştırma ve yayınları olanlardan T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile Aydınlatma alanında araştırma ve uygulama ile ilgili kuruluşlar üyeliğe kabul edilebilirler. Bu kuruluşlar Milli Komite’de seçecekleri birer üye ile temsil edilirler.
b) Bir kişi ya da kuruluşun üye seçilebilmesi için, iki üye tarafından önerilmesi ve bu önerinin Yönetim Kurulu’nca onaylanması gerekir.
- Genel Kurul’ca aksine bir karar alınmadıkça üyeler aidat öder.

Madde 5.
a) Hiçbir kimse komite üyeliğinin devamına zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahip olup üyelikten ayrılma istemini yazıyla bildirmelidir. Ölüm, ya da yasal nedenlerle bu gibi kuruluşlara üye olma hakkını kaybetmek durumlarında üyelik ya da tüzel kişi temsilciliği kendiliğinden düşer.
b) Komitenin yönetmeliğine ve amaçlarına aykırı tutumları ve durumları görülen üyeler, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Ayrıca ödentilerini düzenli olarak ödemeyenler, Yönetim Kurulunca yazı ile uyarılırlar ve borçlarını bir yıl içinde ödememeleri durumunda üyelikten çıkarılırlar. Bu kararlara karşı, Genel Kurul’a itirazda bulunabilir. Genel Kurul kararı kesindir.


ORGANLAR

Genel Kurul
Madde 6. Genel Kurul, üyelerin tamamından oluşur. Genel Kurul, zorunlu neden olmadıkça her yıl Ocak ayında ve Başkan’ın çağrısı üzerine uygun bir yerde çoğunluk koşulu aranmaksızın toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde, başka zamanlarda da ve aynı yolla toplantılar düzenlenebilir. Toplantı çağrıları, mümkün olan bütün hallerde en az iki ay önce yapılır. Genel Kurul her toplantıda kendine bir oturum başkanı seçer

Yönetim Kurulu
Madde 7.
a) Milli Komite’nin işleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
b) Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından üçer yıllık süreler için seçilen;
- Milli Komite ve Yönetim Kurulu Başkanı,
- Başkan Yardımcısı,
- Genel Sekreter,
- Sayman,
- Üç Üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu’nun süreleri biten üyeleri yeniden seçilebilir.
c) Yönetim Kurulu gerekli hallerde geçici veya sürekli olarak ücretli görevliler de kullanabilir. Bu görevlilerin Milli Komite üyesi olmaları gerekli değildir.
d) Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurula ayrıntılı bir çalışma raporu sunar.


Temsilciler
Madde 8. “International Commission on Illumination” ile bu birliğin komitelerine temsilciler Yönetim Kurulu tarafından ve Milli Komite Üyeleri arasından görevlendirilir.


 

MALİ HÜKÜMLER

Madde 9.
a) Milli Komite’nin çalışmaları için gerekli mali imkanlar, Yükseköğretim Kurulu’nun olumlu görüşüne dayanılarak İ.T.Ü. bütçesine konulacak ödenekler ile üyelik aidatları ve araştırma, bilimsel toplantı, yayın vb. faaliyetlerden sağlanır.
b) Gerçek kişi ve kuruluşların üyelik aidatı her yıl Genel Kurul’ca tespit edilir. Genel Kurul bu yetkiyi Yönetim Kurulu’na devredebilir.
c) Milli Komite’nin “International Commission on Illumination” a ödeyeceği aidat İ.T.Ü. bütçesindeki ödeneklerden ya da Milli Komite bütçesinden karşılanır.
d) Milli Komite, Yönetim Kurulu’nun kararı ile, resmi veya özel kuruluşlarla kişilerden her türlü bağış, tahsisat ve yardım kabul edebilir.
e) Milli Komite’nin çalışmaları ile ilgili giderler Yönetim Kurulu’nun kararlaştıracağı sınırlar içinde yapılır. Bu sınırları aşan giderler için, Başkan veya yardımcısı ile Genel Sekreter ve Sayman müşterek karar verebilir. İ.T.Ü. bütçesinden sağlanacak ödeneklerden, Yönetim Kurulu’nun talebi ve mer’I idari mevzuat çerçevesinde yararlanılır.
f) Mali hükümler bakımından çalışma dönemi mali yıldır.
g) Her döneme ait gelir ve gider hesapları dönemi izleyen Ocak ayındaki olağan toplantıda Genel Kurul’a sunulur. Yönetim Kurulu, bütçede dönem içinde zorunlu gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir.


 

SÜRE ve FESİH

Madde 10.
a) Milli Komite süresiz olarak kurulmuştur.
b) Milli Komite, üye tam sayısının dörtte üçünün Genel Kurul’da alacağı bir kararla kendini feshedebilir. Ancak bu kararın geçerli olabilmesi için, fesih teklifinin gündemde gerekçeli olarak bulunması ve gündemle gerekçenin toplantı tarihinden en az iki ay önce üyelerine gönderilmiş olması gereklidir.
c) Yükseköğretim Kurulu, amaçlarından saptığı veya görevlerini yerine getiremez hale geldiğinde Milli Komite’yi feshedebilir.


 

YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME
Madde 11. Bu Yönetmelik Yükseköğretim Kurulunca onaylandığı tarihten geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12. Bu Yönetmelik hükümlerini Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı yürütür.